ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงโควิด-19

ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงโควิด-19

28 ธ.ค. 2563

623 view

คนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับไทย สามารถเดินทางได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 : กลับโดยเที่ยวบินพิเศษของสถานทูต (Repatriation Flight)

  • ลงทะเบียนเข้าคิวกับสถานทูต ซึ่งจะพิจารณาตามคิว ความจำเป็น และโควตาที่รัฐจัดสรรให้
  • กักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (SQ) 14 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอน

(1) ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กลับไทยที่ https://tinyurl.com/y2p5ng2v

(2) สถานทูตจะประกาศรายชื่อผู้รับสิทธิ์เดินทางประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง

(3) ผู้เดินทางซื้อบัตรโดยสารตามช่องทางที่สถานทูตกำหนด

(4) ผู้เดินทางจัดหาใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

เอกสารที่ต้องมีในวันเดินทางเพื่อแสดงต่อสายการบิน

     (1) หนังสือรับรองกลับประเทศไทย (COE)

     (2) ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 

วิธีที่ 2 เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-Commercial Flight)

  • ไม่ต้องเข้าคิว สามารถเดินทางได้ด้วยสายการบินที่มีเที่ยวบินเข้าประเทศไทย
  • จองและเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัวที่โรงแรมกักตัวทางเลือก หรือ Alternative State Quarantine (ASQ) 14 วัน ด้วยตนเอง

ขั้นตอน

    (1) จองบัตรโดยสารไปประเทศไทยและโรงแรมกักตัวทางเลือก (ASQ) ด้วยตนเอง (สามารถเช็ครายชื่อโรงแรมกักตัวทางเลือกและราคาได้ที่ https://telaviv.thaiembassy.org/th/content/asqhotel

    (2) ลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองกลับประเทศไทย (COE) ได้ที่ https://coethailand.mfa.go.th

***สามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับ COE ได้ที่ https://telaviv.thaiembassy.org/th/content/coethaionline***

เอกสารที่ต้องมีในวันเดินทางเพื่อแสดงต่อสายการบิน

     (1) หนังสือรับรองกลับประเทศไทย (COE) ซึ่งผู้เดินทางต้องดาวน์โหลดเองก่อนวันเดินทาง

     (2) หลักฐานยืนยันการจองโรงแรมกักตัวทางเลือก (ASQ)

     (3) ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

     (4) บางสายการบินต้องการผลตรวจไม่มีเชื้อ COVID-19 ที่ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (โปรดตรวจสอบกับสายการบิน)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ