สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศไทย ครั้งที่ 13

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศไทย ครั้งที่ 13

13 พ.ค. 2564

109 view
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้จัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษเพื่อนำคนไทยกลับบ้านโดยมีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม 227 คน โดยสายการบิน El Al เที่ยวบินที่ LY 081 ออกเดินทางจากกรุงเทลอาวีฟเวลา 23.50 น. และกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น.
คนไทยที่เดินทางกลับมีจำนวนทั้งสิ้น 222 คน ประกอบด้วยแรงงานภาคเกษตรที่มีปัญหาสุขภาพ 2 คน แรงงานภาคเกษตรที่หมดสัญญาจ้าง ตกงาน หรืออยู่ในอิสราเอลโดยผิดกฎหมาย 202 คน แรงงานและบุคคลทั่วไป 15 คน และนักโทษที่ทางการอิสราเอลเนรเทศ 3 คน
 
ในเที่ยวบินดังกล่าว มีผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ได้รับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) จำนวน 5 คน ประกอบด้วยผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย 3 คน และนักท่องเที่ยว 2 คน
 
เที่ยวบินพิเศษนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้นด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมืองของอิสราเอล (Population and Immigration Authority – PIBA) เพื่อส่งแรงงานไทยที่หมดสัญญาจ้างหรือถูกยกเลิกสัญญาจ้างกลับประเทศไทย โดยสำนักงาน PIBA เป็นผู้คัดเลือกรายชื่อแรงงานไทยที่เดินทางและประสานแจ้งรายชื่อกับบริษัทจัดหางานของอิสราเอล
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารชาวไทยในเที่ยวบินนี้โดยได้แนะนำช่องทางการตรวจเชื้อ COVID-19 ให้แก่แรงงานไทยทุกคนที่จะเดินทาง กรอกเอกสารการเดินทางออกจากอิสราเอลผ่านช่องทาง online ให้กับแรงงานไทยทุกคน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงผลตรวจที่ระบุว่าปลอดเชื้อ COVID-19 ซึ่งมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางหรือเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ 2 เข็ม มอบหนังสือรับรองการเดินทาง ตลอดจนจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลล์ให้แก่ผู้โดยสารทุกคน โดยในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ของทางการอิสราเอล
ในเที่ยวบินขากลับอิสราเอล ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงเช้าของวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 กระทรวงแรงงานจะจัดส่งแรงงานไทยชุดใหม่จำนวน 260 คนเดินทางไปอิสราเอล ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ 15 ที่นำแรงงานไทยไปทำงานในภาคเกษตรกรรมนับตั้งแต่เกิดวิกฤต COVID-19 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และถือเป็นการสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยในการจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศ
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ช่วยให้การจัดเที่ยวบินนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยในการจัดเที่ยวบินเหมาลำพิเศษรวม 13 ครั้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งคนไทยจำนวน 2,827 คนกลับประเทศไทยแล้วโดยสวัสดิภาพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ