สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศไทย ครั้งที่ 16

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศไทย ครั้งที่ 16

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ค. 2565

| 810 view
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้จัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษเพื่อนำคนไทยกลับบ้านโดยมีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม 261 คน โดยสายการบิน El Al เที่ยวบินที่ LY 081 ออกเดินทางจากกรุงเทลอาวีฟเวลา 22.00 น. และกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.10 น.
 
คนไทยที่เดินทางกลับมีจำนวนทั้งสิ้น 256 คน ประกอบด้วยผู้ที่ต้องเข้ารับการกักตัวและรักษาในโรงพยาบาลเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 1 คน สตรีมีครรภ์ 1 คน นักโทษที่พ้นโทษและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำอิสราเอล 3 คน แรงงานผิดกฎหมาย ตกงาน หรือหมดสัญญาจ้าง จำนวน 185 คน ตลอดจนแรงงานและบุคคลทั่วไป จำนวน 66 คน
 
ในเที่ยวบินดังกล่าว มีผู้โดยสารชาวต่างชาติที่เป็นบุคคลในคณะทูตที่ไปปฏิบัติงานในประเทศไทยพร้อมด้วยสมาชิกครอบครัวจำนวน 5 คน
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารชาวไทยในเที่ยวบินนี้ในการลงทะเบียนกลับประเทศไทยในช่องทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดไว้ แนะนำช่องทางการตรวจเชื้อ COVID-19 ให้แก่แรงงานไทยทุกคนที่จะเดินทาง ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงผลตรวจที่ระบุว่าปลอดเชื้อ COVID-19 ซึ่งมีอายุ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางหรือเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ 2 เข็ม มอบหนังสือรับรองการเดินทาง ตลอดจนจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลล์ให้แก่ผู้โดยสารทุกคน โดยในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ของทางการอิสราเอลและทีมประเทศไทย
 
ในเที่ยวบินขากลับอิสราเอล ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงเช้าของวันที่ 24 มิถุนายน 2564 กระทรวงแรงงานจะจัดส่งแรงงานไทยชุดใหม่จำนวน 240 คนเดินทางไปอิสราเอล ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ 19 ที่นำแรงงานไทยไปทำงานในภาคเกษตรกรรมนับตั้งแต่เกิดวิกฤต COVID-19 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และถือเป็นการสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยในการจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศ
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ช่วยให้การจัดเที่ยวบินนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยในการจัดเที่ยวบินเหมาลำพิเศษรวม 16 ครั้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งคนไทยจำนวน 3,629 คนกลับประเทศไทยแล้วโดยสวัสดิภาพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ