การลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้มีสัญชาติไทย (Certificate of Entry - COE)

การลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้มีสัญชาติไทย (Certificate of Entry - COE)

5 พ.ย. 2563

1,654 view

ตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ต้องมีเอกสาร ดังนี้
(1) หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)
(2) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health
Certificate/ Fit to Travel Health Certificate)
(3) กรณีผู้เดินทางมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate
with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลา
ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สามารถแนบเอกสารเพิ่มตามความสมัครใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง
และผู้ร่วมเดินทาง


ผู้เดินทางสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนโดยละเอียดได้จากคู่มือการลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองฯ ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ลงทะเบียน หรือ coethailand.mfa.go.th หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ตามข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ลงทะเบียน และโปรดกรอกข้อมูลของท่านตามความเป็นจริงให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเดินทางกลับประเทศไทยของท่าน

ข้อแนะนำสำหรับการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักร (ผ่านด่านทางอากาศ)

1. ก่อนการลงทะเบียน ผู้เดินทางควรเตรียมส าเนาหนังสือเดินทางในรูปแบบไฟล์ภาพ (.JPEG) หรือไฟล์PDF เพื่อเตรียมแนบข้อมูลเข้าสู่ระบบ


2. ระบบลงทะเบียนแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้เดินทาง (Pre-approve)
(1) ผู้เดินทางกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและแนบไฟล์ภาพหนังสือเดินทางเข้าไปในระบบ
(2) เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะได้รับหมายเลขอ้างอิง 6 หลัก
(3) สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารของผู้เดินทางและอนุมัติ (pre-approve) คำร้องภายใน 3วันทำ การ  
(4) ผู้เดินทางสามารถแก้ไขข้อมูลหรือแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เมนู “แก้ไขข้อมูล”


2.2 ขั้นตอนที่ 2 การขอรับหนังสือรับรองฯ (COE) หลังจากที่ได้รับ Pre-approve แล้ว
(1) เมื่อผ่านการตรวจเอกสารแล้ว (pre-approved) ผู้เดินทางจะต้องจัดหาบัตรโดยสารเครื่องบินและเอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานยืนยันการจองที่พัก ในกรณีที่เลือกใช้บริการ ASQ ภายใน 15 วัน
(2) แนบบัตรโดยสารเครื่องบิน และเอกสารอื่น ๆ ในเมนู “ยืนยันเดินทาง” ภายใน 15 วัน หากผู้เดินทางไม่ยืนยันการเดินทางภายใน 15 วัน ระบบจะลบข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้และผู้เดินทางจะต้องลงทะเบียนกรอกข้อมูลและแนบเอกสารทั้งหมดใหม่อีกครั้ง
(3) สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และส านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจะพิจารณาเอกสารและออกหนังสือรับรองฯ(COE) ภายใน 3วันทำการ หลังจากผู้เดินทางส่งเอกสารยืนยันการเดินทาง
(4) เมื่อผู้เดินทางได้รับอนุมัติหนังสือรับรอง (COE) แล้ว สามารถดาวน์โหลด COE ได้โดยตรงจากเว็บไซต์ลงทะเบียน โดยสามารถตรวจสอบผลและดาวน์โหลด COE ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผล”


3. หลังได้รับหนังสือรับรองฯ (COE) แล้วผู้เดินทางจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน และด่านควบคุมโรค ณ ท่าอากาศยาน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ดังนี้
3.1 หนังสือเดินทาง (Passport)
3.2 หนังสือรับรองฯ (COE) ที่ลงนามยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของทางราชการ
3.3 ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ ผู้เดินทางไม่สามารถใช้ใบรับรองแพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงต่อด่านควบคุมโรคได้
3.4 กรณีผู้เดินทางมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 หรือ 96 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สามารถแนบเอกสารเพิ่มตามความสมัครใจหรือตามข้อกำหนดของสายการบินที่ผู้เดินทางใช้บริการ
3.5 หากผู้เดินทางเลือกใช้บริการสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) ผู้เดินทางต้องมีหลักฐานยืนยันการจอง ASQ ที่ระบุวันเข้าพักในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย
3.6 แบบฟอร์ม ต.8 (คำถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต.8 ได้ที่ shorturl.at/lQYZ7


4. ระหว่างการเดินทาง โปรดเก็บรักษาเอกสารตามข้อ 3 ให้ครบถ้วน เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องแสดงเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ

การลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองกลับประเทศไทยสำหรับผู้มีสัญชาติไทย

เอกสารประกอบ

List_details_of_ASQ_Hotels_04112020.pdf