การจัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศไทย ครั้งที่ 10 และนำแรงงานไทยในภาคเกษตรไปทำงานในอิสราเอล ครั้งที่ 11

การจัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศไทย ครั้งที่ 10 และนำแรงงานไทยในภาคเกษตรไปทำงานในอิสราเอล ครั้งที่ 11

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ค. 2565

| 1,526 view
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้จัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษเพื่อนำคนไทยกลับบ้านโดยมีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม 268 คน โดยสายการบิน El Al เที่ยวบินที่ LY 081 ออกเดินทางจากกรุงเทลอาวีฟเวลา 21.15 น. และกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.15 น.
 
คนไทยที่เดินทางกลับมีจำนวนทั้งสิ้น 244 คน ประกอบด้วยแรงงานภาคเกษตรที่มีปัญหาสุขภาพ 8 คน แรงงานภาคเกษตรที่หมดสัญญาจ้าง ตกงาน หรืออยู่ในอิสราเอลโดยผิดกฎหมาย 169 คน นักโทษที่ทางการอิสราเอลเนรเทศ 4 คน และชาวไทยที่พำนักในอิสราเอล 63 คน
 
ในเที่ยวบินดังกล่าว มีผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ได้รับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) จำนวน 24 คน ประกอบด้วยชาวอิสราเอลที่เป็นคู่สมรสและบุตรของบุคคลสัญชาติไทย 3 คน ชาวอิสราเอลที่เป็นคู่สมรสของผู้มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 1 คน นักเรียนของสถานศึกษาในไทยและผู้ปกครอง 4 คน นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล 16 คน และผู้โดยสารที่เดินทางเพื่อไปเปลี่ยนเครื่อง 1 คน
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารชาวไทยในเที่ยวบินนี้โดยได้แนะนำช่องทางการตรวจเชื้อ COVID-19 ให้แก่แรงงานไทยทุกคนที่จะเดินทาง รวมถึงนำแพทย์ 2 คนมาตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ให้แก่แรงงานไทยที่ท่าอากาศยานเบนกูเรียน กรอกเอกสารการเดินทางออกจากอิสราเอลผ่านช่องทาง online ให้กับแรงงานไทยทุกคน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงผลตรวจที่ระบุว่าปลอดเชื้อ COVID-19 ซึ่งมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางหรือเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ 2 เข็ม มอบหนังสือรับรองการเดินทาง ตลอดจนจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลล์ให้แก่ผู้โดยสารทุกคน โดยในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ของทางการอิสราเอล และทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ
 
ในเที่ยวบินขากลับอิสราเอล ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงเช้าของวันที่ 18 มีนาคม 2564 กระทรวงแรงงานจะจัดส่งแรงงานไทยชุดใหม่จำนวน 260 คนเดินทางมาทำงานในภาคเกษตรกรรมที่อิสราเอล ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ 11 ที่นำแรงงานไทยมายังอิสราเอลนับตั้งแต่เกิดวิกฤต COVID-19 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และถือเป็นการสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยในการจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศ
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ช่วยให้การจัดเที่ยวบินนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยในการจัดเที่ยวบินเหมาลำพิเศษรวม 10 ครั้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งคนไทยจำนวน 2,344 คนกลับประเทศไทยแล้วโดยสวัสดิภาพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ