สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศไทย ครั้งที่ 15

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศไทย ครั้งที่ 15

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ค. 2565

| 663 view
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้จัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษเพื่อนำคนไทยกลับบ้านโดยมีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม 257 คน โดยสายการบิน El Al เที่ยวบินที่ LY 081 ออกเดินทางจากกรุงเทลอาวีฟเวลา 21.00 น. และกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 น.

คนไทยที่เดินทางกลับมีจำนวนทั้งสิ้น 247 คน ประกอบด้วยแรงงานภาคเกษตรที่มีปัญหาสุขภาพ 5 คน นักโทษที่พ้นโทษและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำอิสราเอล จำนวน 4 คน แรงงานผิดกฎหมาย ตกงาน หรือหมดสัญญาจ้าง จำนวน 158 คน ตลอดจนแรงงานและบุคคลทั่วไป จำนวน 80 คน

ในเที่ยวบินดังกล่าว มีผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ได้รับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) จำนวน 10 คน ได้แก่ บุคคลในคณะทูตที่ไปปฏิบัติงานในประเทศไทย 1 คน ผู้มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยและสมาชิกครอบครัว 3 คน และนักท่องเที่ยว 6 คน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารชาวไทยในเที่ยวบินนี้ในการลงทะเบียนกลับประเทศไทยในช่องทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดไว้ แนะนำช่องทางการตรวจเชื้อ COVID-19 ให้แก่แรงงานไทยทุกคนที่จะเดินทาง ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงผลตรวจที่ระบุว่าปลอดเชื้อ COVID-19 ซึ่งมีอายุ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางหรือเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ 2 เข็ม มอบหนังสือรับรองการเดินทาง ตลอดจนจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลล์ให้แก่ผู้โดยสารทุกคน โดยในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ของทางการอิสราเอล

ในเที่ยวบินขากลับอิสราเอล ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงเช้าของวันที่ 16 มิถุนายน 2564 กระทรวงแรงงานจะจัดส่งแรงงานไทยชุดใหม่จำนวน 236 คนเดินทางไปอิสราเอล ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ 18 ที่นำแรงงานไทยไปทำงานในภาคเกษตรกรรมนับตั้งแต่เกิดวิกฤต COVID-19 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และถือเป็นการสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยในการจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ช่วยให้การจัดเที่ยวบินนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยในการจัดเที่ยวบินเหมาลำพิเศษรวม 15 ครั้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งคนไทยจำนวน 3,358 คนกลับประเทศไทยแล้วโดยสวัสดิภาพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ