วันที่นำเข้าข้อมูล 8 Sep 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 Nov 2022

| 695 view
1. Working hours of the Royal Thai Embassy
 
                    Monday - Thursday :    09.00 - 12.00 hrs. / 13.00 - 17.00 hrs.
 
                    Friday :                        09.00 - 13.00 hrs. 
 
 
2. Working hours of the consular section
 
      2.1 Thai passport services (Appointment by phone is required for the new passport application)

                   Application hours

                    Monday - Thursday :   09.00 - 12.00 hrs. / 13.00 - 16.00 hrs.
 
                    Friday :                        09.00 - 13.00 hrs. 
 
                    New Passport collection ho​urs
 
                    Thursday : 09.00 - 12.00 hrs. / 13.00 - 17.00 hrs.
                             
                     Friday :   09.00 - 13.00 hrs. 
 
     2.2 Family Registration / General Inquiries
 
                    Monday - Thursday :    09.00 - 12.00 hrs. / 13.00 - 17.00 hrs.
                    Friday : 09.00 - 13.00 hrs. 
 
 
      2.3 Visa applications and Legalization of documents
 
                  - Application hours
 
                    Monday - Thursday :          09.00 - 12.00 hrs.
                     Friday : 09.00 - 13.00 hrs. 
 
                 - Collection hours
 
                    Monday - Thursday :      14.00 - 17.00 hrs.
                     Friday : 09.00 - 13.00 hrs. 
 
 
 
           For more information : 

Telephone : 09 954 8412 – 8413 

Fax : 09 773 2289 / 09 954 8417