การจัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศไทย ครั้งที่ 5 และนำแรงงานไทยในภาคเกษตรไปทำงานในอิสราเอล ครั้งที่ 4

การจัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศไทย ครั้งที่ 5 และนำแรงงานไทยในภาคเกษตรไปทำงานในอิสราเอล ครั้งที่ 4

24 พ.ย. 2563

767 view
 
               เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้จัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษเพื่อนำคนไทยกลับบ้านโดยมีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม 271 คน โดยสายการบิน El Al เที่ยวบินที่ LY 081 ออกเดินทางจากกรุงเทลอาวีฟเวลา 21.00 น. และกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 25 พฤศจิกายน 63 เวลา 13.00 น. คนไทยที่เดินทางกลับประกอบด้วยแรงงานภาคเกษตรที่มีปัญหาสุขภาพ 8 คน แรงงานภาคเกษตรที่หมดสัญญาจ้าง ตกงาน หรืออยู่ในอิสราเอลโดยผิดกฎหมาย 156 คน นักโทษที่ทางการอิสราเอลเนรเทศ 2 คน และชาวไทยที่พำนักในอิสราเอล 100 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 266 คน
               ในเที่ยวบินดังกล่าว มีผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ได้รับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) จำนวน 5 คน ประกอบด้วยนักธุรกิจที่ประสงค์เดินทางไปประเทศไทยเพื่อติดต่อธุรกิจระยะสั้น 1 คน ผู้มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย 4 คน
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารชาวไทยในเที่ยวบินนี้โดยได้นำแพทย์ 2 คน มาตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ให้แก่แรงงานไทยที่ท่าอากาศยานเบนกูเรียน กรอกเอกสารการเดินทางออกจากอิสราเอลผ่านช่องทาง online ให้กับแรงงานไทยทุกคน รวมทั้งประสานงานการ Check-in ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง มอบหนังสือรับรองการเดินทาง อำนวยความสะดวกการตรวจสัมภาระและการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยทางการอิสราเอล ตลอดจนจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม น้ำผลไม้ ของขบเคี้ยว หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลล์ให้แก่ผู้โดยสารทุกคน โดยในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ของทางการอิสราเอล และทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ
               ในเที่ยวบินขากลับอิสราเอล ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงเช้าของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 มีแรงงานไทยในภาคเกษตรกรรมของอิสราเอลจำนวน 275 คนเดินทางมาทำงานที่อิสราเอล ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ 4 ที่นำแรงงานไทยมายังอิสราเอลนับตั้งแต่เกิดวิกฤต COVID-19 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และถือเป็นการสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยในการจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศ
               สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศทุกท่าน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ช่วยให้การจัดเที่ยวบินนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยในการจัดเที่ยวบินเหมาลำพิเศษรวม 5 ครั้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งคนไทยจำนวน 1,207 คนกลับประเทศไทยแล้วโดยสวัสดิภาพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ