ตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี ๒๕๖๕ ของไทย

ตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี ๒๕๖๕ ของไทย

14 พ.ย. 2564

26 view

ตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี ๒๕๖๕ ของไทย

ชะลอมเป็นเครื่องจักสานของไทย ใช้เป็นภาชนะใส่สิ่งของต่างๆ และเป็นสิ่งของสัญลักษณ์การค้าขายของไทยมาแต่โบราณ เส้นตอกไม้ไผ่ที่สอดประสานกันทั้งแข็งแรงและยืดหยุ่น เหนียวแน่นและคงทน โอบอุ้มเศรษฐกิจภูมิภาคให้ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” เส้นตอกไม้ไผ่สานกันเป็นชะลอม ๒๑ ช่อง สื่อถึง ๒๑ เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ชะลอมสื่อหัวข้อหลัก “OPEN, CONNECT, BALANCE” ของการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี ๒๕๖๕ ของไทย ได้แก่ OPEN - ชะลอมสื่อถึงการค้าที่เปิดกว้าง CONNECT - ชะลอมเป็นสิ่งบรรจุสินค้าหรือส่งของสำหรับใช้ในการเดินทาง และสื่อถึงความเชื่อมโยง และ BALANCE – ชะลอมทำจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy- BCG) สีเส้นตอก ๓ สี ได้แก่ สีน้ำเงิน สื่อถึง OPEN การเปิดกว้าง สีชมพู สื่อถึง CONNECT การสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสีเขียว สื่อถึง BALANCE ความสมดุล

 

675334