ตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี ๒๕๖๕ ของไทย

ตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี ๒๕๖๕ ของไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 264 view

ตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี ๒๕๖๕ ของไทย

ชะลอมเป็นเครื่องจักสานของไทย ใช้เป็นภาชนะใส่สิ่งของต่างๆ และเป็นสิ่งของสัญลักษณ์การค้าขายของไทยมาแต่โบราณ เส้นตอกไม้ไผ่ที่สอดประสานกันทั้งแข็งแรงและยืดหยุ่น เหนียวแน่นและคงทน โอบอุ้มเศรษฐกิจภูมิภาคให้ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” เส้นตอกไม้ไผ่สานกันเป็นชะลอม ๒๑ ช่อง สื่อถึง ๒๑ เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ชะลอมสื่อหัวข้อหลัก “OPEN, CONNECT, BALANCE” ของการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี ๒๕๖๕ ของไทย ได้แก่ OPEN - ชะลอมสื่อถึงการค้าที่เปิดกว้าง CONNECT - ชะลอมเป็นสิ่งบรรจุสินค้าหรือส่งของสำหรับใช้ในการเดินทาง และสื่อถึงความเชื่อมโยง และ BALANCE – ชะลอมทำจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy- BCG) สีเส้นตอก ๓ สี ได้แก่ สีน้ำเงิน สื่อถึง OPEN การเปิดกว้าง สีชมพู สื่อถึง CONNECT การสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสีเขียว สื่อถึง BALANCE ความสมดุล

 

675334