ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับคำร้องขอหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับคำร้องขอหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

15 มี.ค. 2564

195 view

ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อรองรับการออกหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่เกิน ๑๐ ปี สำหรับ   บุคคลทั่วไป นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งค่าธรรมเนียมคำร้องขอหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไป ดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมจำนวน ๑๕๐ เชคเกล สำหรับหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่เกิน ๕ ปี
  • ค่าธรรมเนียมจำนวน ๒๓๐ เชคเกล สำหรับหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่เกิน ๑๐ ปี

ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางประเภทที่มีอายุไม่เกิน ๑๐ ปี จะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีชื่อในทะเบียนบ้านไทย

ผู้ประสงค์ยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทาง โปรดนัดหมายล่วงหน้าก่อนเดินทางไปยื่นคำร้องฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ + ๙๗๒ ๙ ๙๕๔ ๘๔๑๒ - ๑๓ ในวันจันทร์-พฤหัสบดี
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. และวันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ consular.TAV@mfa.mail.go.th

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ