มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ✈️ (สถานะ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕)

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ✈️ (สถานะ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕)

14 ม.ค. 2565

126 view
🔴 SANDBOX 🔴
- พำนักในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา ๗ วัน จึงสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้
- พื้นที่ Sandbox ปัจจุบัน ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา และ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่าและเกาะพะงัน)
📌 เงื่อนไขผู้เดินทาง
๑) หนังสือเดินทาง
๒) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกําหนด
๓) หลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra + / AQ ๗ วันพร้อมค่าตรวจ RT-PCR ๒ ครั้งและรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม
๔) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ ๕๐,๐๐๐ USD (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทย)
๕) ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๖ ปี)
๖) วีซ่า (ถ้าจําเป็น)
**ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีที่ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครอง (ยกเว้นกรณีอายุ ๑๒-๑๗ ปีที่ได้รับวัคซีนแล้ว ๑ เข็มสามารถเดินทางโดยลําพังได้)
🔴 ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ) 🔴
- กักตัว ๗ วัน สําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกําหนด
- กักตัว ๑๐ วันสําหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบตามข้อกำหนด
📌 เงื่อนไขผู้เดินทาง
๑) หนังสือเดินทาง
๒) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกำหนด (กรณีกักตัว ๗ วัน)
๓) หลักฐานการจองโรงแรม AQ ๗/๑๐ วันพร้อมค่าตรวจ RT-PCR ๒ ครั้งและรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม
๔) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ ๕๐,๐๐๐ USD (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทย)
๕) ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทยและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๖ ปี)
๖) วีซ่า (ถ้าจําเป็น)
** กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี เดินทางด้วยตัวเองจะต้องแนบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ๑ เข็มเพื่อให้ได้รับสิทธิ์กักตัว ๗ วัน
🔺 หมายเหตุ 🔺
* ผู้เดินทางที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ รัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่ ๒
* ผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าตรวจ RT-PCR ด้วยตัวเอง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ