สถานเอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมที่ Arava International Center for Agricultural Studies (AICAT)

สถานเอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมที่ Arava International Center for Agricultural Studies (AICAT)

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ย. 2565

| 15 view
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นายจุลวัจน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา อัครราชทูต ได้รับมอบหมายจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ให้เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาไทยในโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงสาขาพืชศาสตร์กับ Arava International Center for Agricultural Training (AICAT) ที่สถาบัน AICAT ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอล โดยอัครราชทูตได้พูดคุยสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการเรียนในโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เก็บเกี่ยวความรู้ด้านการทำการเกษตร แนะนำให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวไปปรับใช้เมื่อกลับประเทศไทย ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิต การเรียน และการทำงานในอิสราเอล
 
ในโอกาสนี้ อัครราชทูตได้พบหารือกับนาง Hanni Arnon ผู้อำนวยการสถาบัน AICAT และทีมงาน โดยได้ขอบคุณสถาบัน AICAT ที่ได้ดูแลนักศึกษาไทยเป็นอย่างดี รวมถึงหารือเกี่ยวกับแนวทางการดูแลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาไทยต่อไป ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2565-66 มีนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม และวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษจำนวน 100 คนเข้าร่วม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ