อิสราเอลอนุมัติเป็นกรณีพิเศษในช่วงปิดน่านฟ้าให้ไทยจัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศไทย ครั้งที่ 7

อิสราเอลอนุมัติเป็นกรณีพิเศษในช่วงปิดน่านฟ้าให้ไทยจัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศไทย ครั้งที่ 7

26 ม.ค. 2564

209 view
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้จัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษเพื่อนำคนไทยกลับบ้านโดยมีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม 264 คน โดยสายการบิน El Al เที่ยวบินที่ LY 081 ออกเดินทางจากกรุงเทลอาวีฟเวลา 21.00 น. และกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.
 
คนไทยที่เดินทางกลับมีจำนวนทั้งสิ้น 257 คน ประกอบด้วยแรงงานภาคเกษตรที่มีปัญหาสุขภาพ 8 คน แรงงานภาคเกษตรที่หมดสัญญาจ้าง ตกงาน หรืออยู่ในอิสราเอลโดยผิดกฎหมาย 155 คน นักโทษที่ทางการอิสราเอลเนรเทศ 4 คน และชาวไทยที่พำนักในอิสราเอล 90 คน
 
ในเที่ยวบินดังกล่าว มีผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ได้รับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) จำนวน 7 คน ประกอบด้วยชาวอิสราเอลที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย 1 คน ชาวอิสราเอลที่เดินทางไปประเทศไทยเพื่อติดต่อธุรกิจ 2 คน คู่สมรสและบุตรของผู้มีสัญชาติไทย 2 คน และนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล 2 คน
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารชาวไทยในเที่ยวบินนี้โดยได้นำแพทย์ 2 คน มาตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ให้แก่แรงงานไทยที่ท่าอากาศยานเบนกูเรียน กรอกเอกสารการเดินทางออกจากอิสราเอลผ่านช่องทาง online ให้กับแรงงานไทยทุกคน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง มอบหนังสือรับรองการเดินทาง ตลอดจนจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม น้ำผลไม้ ของขบเคี้ยว หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลล์ให้แก่ผู้โดยสารทุกคน โดยในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ของทางการอิสราเอล และทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ
 
ในเที่ยวบินขากลับอิสราเอล ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงเช้าของวันที่ 28 มกราคม 2564 กระทรวงแรงงานจะจัดส่งไทยในภาคเกษตรกรรมของอิสราเอลจำนวน 200 คนเดินทางมาทำงานที่อิสราเอล ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ 8 ที่นำแรงงานไทยมายังอิสราเอลนับตั้งแต่เกิดวิกฤต COVID-19 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และถือเป็นการสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยในการจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศ
 
เที่ยวบินทั้ง 2 เที่ยวข้างต้นได้รับใบอนุญาตให้ทำการบินเป็นกรณีพิเศษในช่วงที่รัฐบาลอิสราเอลประกาศมาตรการห้ามเที่ยวบินเข้า-ออกอิสราเอลอย่างเด็ดขาดระหว่างวันที่ 26 – 31 มกราคม 2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในอิสราเอล โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมืองอิสราเอลในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้เที่ยวบินดังกล่าวได้รับใบอนุญาตทันกำหนดเดินทาง
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศทุกท่าน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ช่วยให้การจัดเที่ยวบินนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยในการจัดเที่ยวบินเหมาลำพิเศษรวม 7 ครั้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งคนไทยจำนวน 1,699 คนกลับประเทศไทยแล้วโดยสวัสดิภาพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ