การจัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศไทย ครั้งที่ 6 และนำแรงงานไทยในภาคเกษตรไปทำงานในอิสราเอล ครั้งที่ 7

การจัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศไทย ครั้งที่ 6 และนำแรงงานไทยในภาคเกษตรไปทำงานในอิสราเอล ครั้งที่ 7

22 ธ.ค. 2563

670 view

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้จัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษเพื่อนำคนไทยกลับบ้านโดยมีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม 263 คน โดยสายการบิน El Al เที่ยวบินที่ LY 081 ออกเดินทางจากกรุงเทลอาวีฟเวลา 21.00 น. และกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.

คนไทยที่เดินทางกลับมีจำนวนทั้งสิ้น 260 คน ประกอบด้วยแรงงานภาคเกษตรที่มีปัญหาสุขภาพ 8 คน แรงงานภาคเกษตรที่หมดสัญญาจ้าง ตกงาน หรืออยู่ในอิสราเอลโดยผิดกฎหมาย 167 คน นักโทษที่ทางการอิสราเอลเนรเทศ 5 คน และชาวไทยที่พำนักในอิสราเอล 80 คน

ในเที่ยวบินดังกล่าว มีผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ได้รับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) จำนวน 3 คน ประกอบด้วยนักการทูตชาวอิสราเอล 2 คนและสมาชิกครอบครัวของชาวอิสราเอลที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย 1 คน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารชาวไทยในเที่ยวบินนี้โดยได้นำแพทย์ 2 คน มาตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ให้แก่แรงงานไทยที่ท่าอากาศยานเบนกูเรียน กรอกเอกสารการเดินทางออกจากอิสราเอลผ่านช่องทาง online ให้กับแรงงานไทยทุกคน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง มอบหนังสือรับรองการเดินทาง ตลอดจนจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม น้ำผลไม้ ของขบเคี้ยว หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลล์ให้แก่ผู้โดยสารทุกคน โดยในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ของทางการอิสราเอล และทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ

ในเที่ยวบินขากลับอิสราเอล ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงเช้าของวันที่ 24 ธันวาคม 2563 กระทรวงแรงงานจะจัดส่งไทยในภาคเกษตรกรรมของอิสราเอลจำนวน 273 คนเดินทางมาทำงานที่อิสราเอล ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ 7 ที่นำแรงงานไทยมายังอิสราเอลนับตั้งแต่เกิดวิกฤต COVID-19 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และถือเป็นการสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยในการจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศ


สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศทุกท่าน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ช่วยให้การจัดเที่ยวบินนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยในการจัดเที่ยวบินเหมาลำพิเศษรวม 6 ครั้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งคนไทยจำนวน 1,437 คนกลับประเทศไทยแล้วโดยสวัสดิภาพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ