เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าร่วมพิธีจบการศึกษาของนักศึกษาในโครงการความร่วมมือทวิภาคีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรขั้นสูงสาขาพืชศาสตร์ระหว่างไทยกับอิสราเอล ที่สถาบัน Arava International Center for Agricultural Training (AICAT)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เข้าร่วมพิธีจบการศึกษาของนักศึกษาในโครงการความร่วมมือทวิภาคีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรขั้นสูงสาขาพืชศาสตร์ระหว่างไทยกับอิสราเอล ที่สถาบัน Arava International Center for Agricultural Training (AICAT)

24 ส.ค. 2564

70 view
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาไทยจำนวน 76 คน ที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทวิภาคีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรขั้นสูงสาขาพืชศาสตร์ระหว่างไทยกับอิสราเอล ที่สถาบัน Arava International Center for Agricultural Training (AICAT) ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมเยียนและพบปะพูดคุยกับนักศึกษา รวมทั้งรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและการศึกษาแก่นักศึกษาไทยกลุ่มดังกล่าวด้วย
ภายหลังพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนาง Hanni Arnon ผู้อำนวยการสถาบัน AICAT เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่นักศึกษาไทยประสบระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ และร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวในโอกาสแรกต่อไป
โครงการความร่วมมือทวิภาคีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาพืชศาสตร์ระหว่างไทยกับอิสราเอลเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2542 โดยเป็นโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้งานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านเกษตรกรรมของอิสราเอลด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริงในฟาร์ม รวมทั้งการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยมีระยะเวลา 10 เดือน – 1 ปี ในปีนี้ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษเข้าร่วม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ