163,913 view

ข้อมูลที่น่ารู้ : ข้อมูลประเทศอิสราเอลสำหรับคนไทย

ข้อมูลประเทศอิสราเอลสำหรับคนไทย

เมืองหลวง     
           เทลอาวีฟ

เมืองสำคัญ    
           เยรูซาเล็ม ไฮฟา เอลัท และเบียร์เชวา

ประชากร       

           มีจำนวนประมาณ 9.4 ล้านคน (สถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ร้อยละ 90 อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่ทันสมัย แต่ก็มีบางส่วนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่า ส่วนประชากรอีกร้อยละ 6 อยู่ในชนบทโดยเป็นสมาชิกสหกรณ์ 2 ลักษณะคือ คิบบุตซ์ และโมชาฟ  ชาวอิสราเอลมีหลายชาติพันธ์ ทั้งชาวยิว และชนอาหรับพื้นเมือง  รวมทั้งชาวยิวที่อพยพมาจากยุโรป แอฟริกา เอเชีย และประเทศตะวันออกกลางอื่น ๆ ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ  อาทิ เทลอาวีฟ เยรูซาเล็ม และไฮฟา ที่เหลือกระจัดกระจายตามพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศชาวอิสราเอล ร้อยละ 79.8 นับถือศาสนายูดาย (Judaism) ที่เหลือนับถือศาสนาอิสลาม (14 %) คริสต์ (2%)

ภาษา    
           ภาษาฮิบรู (Hebrew) เป็นภาษาราชการ โดยชาวอิสราเอลเชื้อสายอาหรับจะใช้ภาษาอารบิก (Arabic) ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี

ภูมิอากาศ   
           แบบเมดิเตอร์เรเนียน ร้อนแห้งในฤดูร้อน เย็นปานกลาง และมีฝนตกเล็กน้อยในฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย ระหว่าง 8 - 36 องศา ฝนตกประมาณปีละ 64 วัน ปริมาณ 539 มิลลิเมตร

ภูมิประเทศ  
           หลายลักษณะทั้งที่ราบชายฝั่งทะเล (ภาคตะวันตก) หุบเขาเทือกเขา (ภาคตะวันออก) และทะเลทราย (ภาคใต้) ทะเลสาบ Deadsea บริเวณภาคใต้ถือว่าเป็นจุดที่อยู่ต่ำสุดของโลก อิสราเอลมีพื้นที่ 27,800 ตารางกิโลเมตร (รวมพื้นที่ของฝ่ายปาเลสไตน์) จากเหนือถึงใต้มีความยาว 470 กิโลเมตร สามารถเดินทางด้วยรถยนต์จากเหนือสุดถึงใต้สุดใช้เวลา 9 ชั่วโมง จากตะวันตกไปตะวันออก มีความกว้างสุด 135 กิโลเมตร ใช้เวลา 90 นาที 
 
การเมืองภายใน 
           นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของอิสราเอลคือนาย Yair Lapid 

วันหยุด  
           ศุกร์ (บ่าย) เสาร์ (ทั้งวัน)

อัตราแลกเปลี่ยน   
           1 เชคเกล = ประมาณ 10 บาท

การคมนาคม  
           รถสาธารณะหยุดให้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ห้างสรรพสินค้า  
           ปิดบ่ายวันศุกร์และวันเสาร์

ไปรษณีย์  
           วันอาทิตย์ - พฤหัสบดี เปิดทำการเวลา 08.30 - 13.00 น.
           วันศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.00 - 12.00 น.

ธนาคาร   
           วันจันทร์ และพฤหัสบดี เปิดทำการ 08.30 - 13.00 น. และ 16.30 - 19.00 น.
           วัน อังคาร พุธ และอาทิตย์เปิดทำการ 08.30 - 13.00 น. 
           วันศุกร์ เปิดทำการระหว่าง 08.00 - 12.00 น.

วัฒนธรรม
           อิสราเอลมีวัฒนธรรมทั้งเก่า และใหม่ผสมผสานกัน กล่าวคือ วัฒนธรรมโบราณของยิวที่เก่าแก่กว่า 4000 ปี และวัฒนธรรมใหม่ที่เกิดจากการหลั่งไหลของชาวยิวจากทั่วโลกที่กลับเข้าไปตั้งถิ่นฐานในอิสราเอลภายหลังการก่อตั้งรัฐอิสราเอลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2491 
           ชาวอิสราเอลร้อยละ 90 อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่ทันสมัย แต่ก็มีบางส่วนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่า ส่วนประชากรอีกร้อยละ 6 อยู่ในชนบทโดยเป็นสมาชิกสหกรณ์ 2 ลักษณะคือ คิบบุตซ์ และโมชาฟ

  • ข้อมูลแรงงานที่ควรทราบ
              • สำหรับระบบการว่าจ้างแรงงานต่างชาติอิสราเอล  รัฐจะให้วีซ่าแก่นายจ้าง เพื่ออนุญาตให้นายจ้างนั้นรับโควต้าว่าจะสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้จำนวนเท่าใด หากมีการเปลี่ยนนายจ้าง นายจ้างใหม่ต้องมีวีซ่าว่าง จึงจะสามารถรับโอนได้ โดยต้องได้รับคำยินยอมจากกระทรวงมหาดไทยเสมอ โดยตั้งแต่กลางปี 2549 นายจ้างเก่าไม่จำเป็นต้องเซ็นยินยอมให้คนงานย้ายโอนงาน
               • แรงงานต่างชาติสามารถทำงานในอิสราเอลได้ไม่เกิน 5 ปี (เว้นแต่งานดูแลผู้สูงอายุและคนพิการซึ่งไม่จำกัดจำนวนปีไว้)
               • ปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำของอิสราเอลสำหรับแรงงานคือ 5,300 เชคเกลต่อเดือน (ต่อการทำงานปกติ 186 ชั่วโมงต่อเดือน) นายจ้างมีสิทธิหักเงินค่าจ้างได้ตามกฎหมาย เช่น ภาษีรายได้ การประกันสังคมแห่งชาติ ค่าที่พักอาศัย ค่าประกันสุขภาพ และเงินที่นายจ้างจ่ายล่วงหน้าให้ลูกจ้างไปก่อน ทั้งนี้ เงินที่หักในแต่ละเดือนรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของค่าจ้าง
                • ค่าจ้างล่วงเวลา : แรงงานที่ทำงานเกินวันละ 8 ชั่วโมง มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตั้งแต่ชั่วโมงที่ 9 เป็นต้นไป โดย 2 ชั่วโมงแรกที่เกินชั่วโมงทำงานปกติ จะได้รับค่าล่วงเวลาชั่วโมงละร้อยละ 125 ของค่าจ้างปกติ  ส่วนชั่วโมงที่ 3 เป็นต้นไปจะได้รับค่าล่วงเวลาชั่วโมงละร้อยละ 150 ของค่าจ้างปกติ

คำแนะนำในการทำงาน
           - ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความขยันขันแข็ง
           - มีความซื่อสัตย์สุจริต
           - เป็นมิตรกับนายจ้างและคนท้องถิ่น
           - สามัคคีและช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน
           - ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น และเว้นการดื่มสุรา
           - ละเว้นการทะเลาะวิวาท/ทำร้ายร่างกาย
           - ละเว้นการเสพและจำหน่ายสิ่งเสพติด
           - ละเว้นการเล่นการพนัน
           - ละเว้นการล่าสัตว์ทุกชนิด

ข้อพึงระมัดระวัง
          >การเป็นแรงงานผิดกฎหมายมีเหตุจากการกระทำ ดังนี้
               - เปลี่ยนนายจ้างเองโดยพละการ
               - วีซ่าขาดอายุ  ดังนั้นควรเตือนให้นายจ้างต่อวีซ่าก่อนวันหมดอายุ
          >การขอใบรายการจ่ายเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนจากนายจ้าง หากนายจ้างไม่ออกให้แรงงานจัดทำหลักฐานการทำงานและการคิดค่าจ้างด้วยตนเองโดยให้เพื่อนร่วมงานลงชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐานได้
          > บริษัทจัดหางานไม่มีอำนาจเรียกเก็บเงิน หรือ โฉนดเพื่อประกันการหนีสัญญาจ้างแรงงานซึ่งถูกเรียกเก็บเงิน โดยแรงงานสามารถขอรับเงินคืนจากบริษัทจัดหางานที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทไม่ให้ความร่วมมือ สามารถยื่นร้องทุกข์ที่กรมการจัดหางาน หรือ จัดหางานจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
          > ขอให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดจากการลอบก่อวินาศกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วอิสราเอล ทั้งร้านอาหาร แหล่งชุมชนอื่น ๆ ป้ายรถเมล์ หรือบนรถเมล์ และติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
          > หากมีปัญหาด้านแรงงาน กรุณาแจ้งบริษัทจัดหางานที่ดูแล หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ โปรดแจ้งสถานเอกอัครราชทูต ฯ หมายเลขโทรศัพท์ (972-9) 954-8412 หรือ 954-8431-3 หรือฝ่ายแรงงานฯ หมายเลขโทรศัพท์ (972-9) 954-8431-3