บัตรประจำตัวประชาชน

บัตรประจำตัวประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ต.ค. 2565

| 2,106 view

1. ข้อมูลทั่วไป

คนไทยซึ่งพำนักในอิสราเอลสามารถรับบริการบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันและเวลาทำการ ยกเว้นวันหยุดราชการ 

 • การขอมีบัตรเป็นครั้งแรกต้องยื่นคำขอที่สำนักงานเขต/อำเภอที่ประเทศไทยเท่านั้น
 • การทำบัตรจะต้องมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือ และภาพถ่ายใบหน้า  ผู้ยื่นคำขอจึงต้องมายื่นคำขอด้วยตนเอง
 • ค่าธรรมเนียม 15 เชคเกล
 • กรณีขอมีบัตรใหม่เพื่อทดแทนบัตรเดิมที่หมดอายุ ไม่มีค่าธรรมเนียม

2. เอกสารประกอบและรายละเอียดการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีบัตรหมดอายุ/บัตรชำรุด

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 • หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน
 • สามารถยื่นคำขอมีบัตรใหม่เพื่อทดแทนบัตรเดิมที่หมดอายุได้ภายใน 60 วันก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ

กรณีบัตรหาย/ถูกทำลาย

 • หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้และระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

​กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/เปลี่ยนที่อยู่

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 • หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน
 • ข้อมูลส่วนตัวในบัตรจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนบ้านที่ประเทศไทย  ดังนั้น หากผู้ยื่นคำขอต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/เปลี่ยนที่อยู่บนบัตร ต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎรที่สำนักงานเขต/อำเภอที่ประเทศไทยก่อน