หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ต.ค. 2565

| 2,646 view

ขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (e-passport) กรณีหมดอายุ

 1. นัดหมายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าทางโทรศัพท์ 09-954-8412-3 โดยต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองเท่านั้น กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี)    ผู้ปกครอง (ทั้งบิดาและมารดา) จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย โดยในวันนัดหมายไม่สวมคอนแทคเลนส์ เนื่องจากมีขั้นตอนสแกนม่านตา
  - บุคคลที่สามารถขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ต้องมีวีซ่าพำนักในอิสราเอลอย่างถูกกฎหมาย สำหรับคนไทยที่มาท่องเที่ยวในอิสราเอลทำหนังสือเดินทางสูญหาย จะไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน
  หนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาทำการประมาณ 4 - 6 สัปดาห์
  - ค่าธรรมเนียม 

        หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี 150 เชคเกล

        หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 10 ปี (ทำได้เฉพาะบุคคลที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) 230 เชคเกล

    2. หลักฐานประกอบ

        2.1. สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
              - หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนาหน้าข้อมูลส่วนตัว
              - บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

          *** กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือวันเดือนปีเกิด ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ

        2.2 หลักฐานประกอบสำหรับบุคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี   

              (1) บัตรประจำตัวประชาชน ที่มีอายุใช้งาน            
                    - ของผู้เยาว์ (ตัวจริง พร้อมสำเนา) ยกเว้นเด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี อนึ่ง กรณีเด็กอายุมากกว่า 7 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี และยังไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน ขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรก จะต้องมีหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย และผ่านการรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ด้วย
                    - ของบิดา/มารดา/ผู้มีอำนาจปกครอง ชาวไทย (เฉพาะสำเนา)
                    - ใช้สำเนาสูติบัตรไทยแทนบัตรประชาชนได้ เฉพาะกรณีเป็นการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกในชีวิตเท่านั้น
              (2) หนังสือเดินทาง
                    - ของผู้เยาว์ เล่มเดิมที่หมดอายุหรือกำลังจะหมดอายุ (ตัวจริง พร้อมสำเนา) / ไม่ต้องใช้ หากเป็นการขอหนังสือเดินทางเล่มแรก
                    - ของบิดา/มารดา/ผู้มีอำนาจปกครอง ที่มีอายุการใช้งาน (เฉพาะสำเนา)
                     - กรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหาย ให้ใช้สำเนาใบแจ้งความ/แจ้งหายที่ได้จากทางการอิสราเอล

             (3) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)

                   - ของผู้เยาว์
                   - ของบิดา/มารดา/ผู้มีอำนาจปกครอง
              (4) สำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้เยาว์ (ไม่ต้องใช้ หากเป็นการขอหนังสือเดินทางเล่มแรก)

              (5) สำเนาทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยหรือตามกฎหมายต่างชาติ (กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน)

              (6) สำเนาสูติบัตรไทยของผู้เยาว์
              (7) หลักฐานการมีอำนาจปกครองบุตร (แต่เพียงผู้เดียว) อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

 • สำเนาบันทึกคำให้การรับรองปกครองบุตร (ป.ค.14) (กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและบุตรอยู่ในความดูแลของมารดา)
 • สำเนาใบมรณบัตร (กรณีบิดาหรือมารดาของผู้เยาว์เสียชีวิต)
 • สำเนาบันทึกการหย่า (คร.6) ที่ระบุให้บิดาหรือมารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่ผู้เดียว (กรณีบิดามารดาหย่ากัน)
 • สำเนาคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ (กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาและติดต่อมารดาไม่ได้ / กรณีที่บิดาและมารดาเสียชีวิต)
 • ใบรับรองบุตรบุญธรรม (กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นบุตรบุญธรรม)
 • หมายเหตุ: หากคำสั่งศาลหรือหนังสือปกครองบุตร ออกให้โดยศาลอิสราเอล จะต้องนำเอกสารดังกล่าวไป (1) รับรองผ่านกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอล (2) แปลเป็นภาษาไทย และ (3) รับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อน จึงจะสามารถใช้ประกอบคำร้องหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ได้      

*เงื่อนไขสำคัญ กรณีผู้เยาว์*

 • ผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ หรือบิดามารดา ต้องมาแสดงตนพร้อมผู้เยาว์ เพื่อลงนามให้ความยินยอมขณะผู้เยาว์ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เสมอ
 • กรณีผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ หรือบิดามารดา ไม่สามารถมาลงนามยินยอมขณะผู้เยาว์ยื่นคำร้องได้ ให้ผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ หรือบิดามารดา ทำหนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ที่เขต/อำเภอ/หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น โดยต้องไปลงนามให้ความยินยอมฯ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ แล้วส่งหนังสือยินยอมดังกล่าว (แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ให้ความยินยอมที่รับรองสำเนาถูกต้อง) ให้ผู้เยาว์นำมายื่นประกอบคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง (ต้องยื่นพร้อมคำร้องฯ ของผู้เยาว์ ไม่สามารถส่งมาให้ภายหลังได้)
 • กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีผู้มีอำนาจปกครอง/บิดา/มารดา คนใดคนหนึ่งเป็นอย่างน้อย มาร่วมยื่นคำร้องพร้อมผู้เยาว์ ฝ่ายที่มาไม่ได้ให้ทำเป็นหนังสือให้ความยินยอมฯ และหากทั้งบิดาและมารดา (หรือผู้มีอำนาจปกครอง) ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเอง จะต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีขึ้นไป) เป็นผู้พาผู้เยาว์มายื่นคำร้องฯ โดยต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมจากหนังสือให้ความยินยอมข้างต้น ดังนี้
  • หนังสือมอบอำนาจของบิดาและมารดา (หรือผู้ที่มีอำนาจปกครองผู้เยาว์) ที่ผ่านการรับรองจากเขต/อำเภอ/หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ของผู้รับมอบอำนาจ

             รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพโปสเตอร์ด้านล่างนี้

           * เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำร้องในการออกหนังสือเดินทางให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 นั้น เมื่อบิดามารดาได้แจ้งเกิดและขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรกให้แก่เด็กแล้ว จะต้องดำเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านที่สำนักงานเขตหรืออำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อให้เด็กมีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการขอหนังสือเดินทางของบุคคลสัญชาติไทย ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศจะอนุโลมออกหนังสือเดินทางเฉพาะเล่มแรกเท่านั้นให้แก่เด็กที่เกิดในต่างประเทศและยังไม่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

* ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อดำเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านที่สำนักงานเขตหรืออำเภอนั้น บิดา มารดา ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีขึ้นไป) ซึ่งประสงค์ขอมีรายการบุคคลและหมายเลขประจำตัวประชาชนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อาจมอบอำนาจให้ญาติพี่น้องยื่นคำร้องแทน [ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้อ 96/2 (หน้า 74 ด้านล่างสุด) (เอกสารระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ดังแนบด้านล่าง)

     3. กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

        1. แจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายที่สถานีตำรวจใกล้เคียงในอิสราเอล

        2. นำใบแจ้งความมายื่นประกอบคำขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เพื่อใช้แทนเล่มเดิมที่สูญหาย โดยเตรียมเอกสารตามด้านบน

      4. กรณีต้องการเดินทางกลับไทยเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับเล่มหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ พำนักเกินกำหนดอนุญาต/ไม่มีวีซ่า

           สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ให้ใช้เดินทางแทน และสามารถโดยรอรับได้เลย

        ทั้งนี้ เอกสารเดินทางฉุกเฉินเป็นเอกสารสำหรับการเดินทางกลับไทยเท่านั้น และใช้ได้เพียงครั้งเดียว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ