จดทะเบียนสมรส

จดทะเบียนสมรส

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ย. 2565

| 11,280 view

การจดทะเบียนสมรส

1.)     ทั้งฝ่ายหญิงและชายถือสัญชาติไทย:

·      เอกสารที่ต้องใช้:

o  หนังสือรับรองสถานภาพโสด/หย่าร้างตัวจริง ที่ออกให้โดยอำเภอ โดยหนังสือรับรองสถานภาพโสดนั้นจะต้องผ่านการรับรองจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

2.)     ฝ่ายหญิงเป็นชาวต่างชาติ:

·      กรณีเป็นชาวอิสราเอล: หนังสือรับรองสถานภาพโสด/หย่าร้างตัวจริง (จาก Misrad Hapnim) พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ผ่าน การรับรองจาก Public Notary กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล (ที่ เยรูซาเล็ม)

·      กรณีเป็นชาวต่างชาติอื่น ที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอล: หนังสือรับรองสถานภาพโสด/หย่าร้าง ตัวจริงที่ออกให้โดยหน่วยงานท้องถิ่นประเทศของผู้ยื่นขอ และผ่านการรับรองโดย สถานทูตของผู้ยื่นขอในประเทศอิสราเอล

3.)     ฝ่ายชายเป็นชาวต่างชาติ:

·      หนังสือเดินทางตัวจริง

·      กรณีเป็นชาวอิสราเอล: หนังสือรับรองสถานภาพโสด/หย่าร้างตัวจริง (จาก Misrad Hapnim) พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ผ่าน การรับรองจาก Public Notary กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล (ที่ เยรูซาเล็ม)

·      กรณีเป็นชาวต่างชาติอื่น ที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอล: หนังสือรับรองสถานภาพโสด/หย่าร้าง ตัวจริงที่ออกให้โดยหน่วยงานท้องถิ่นประเทศของผู้ยื่นขอ และผ่านการรับรองโดย สถานทูตของผู้ยื่นขอในประเทศอิสราเอล

·      จดหมายรับรองการทำงานที่ระบุอัตราเงินเดือน หรือหลักฐานจากธนาคารหรืออื่นๆ ที่แสดงถึงรายได้ของผู้ขอ (เป็นภาษาอังกฤษ)

·      หนังสือจากผู้อ้างอิง 2คน ที่แสดงความสัมพันธ์ของบุคคลที่จะจดทะเบียนสมรส (เป็นภาษาอังกฤษ)

*หมายเหตุ: ที่กล่าวมาคือกรณีที่ใช้จดทะเบียนสมรสกับทางราชการไทย หากจดทะเบียนจากต่าง ประเทศมาก่อน จะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตของประเทศนั้นในอิสราเอล