จดทะเบียนเกิด ตาย

จดทะเบียนเกิด ตาย

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ต.ค. 2565

| 12,413 view

การแจ้งเกิด 


เอกสารที่ต้องใช้

1.         ใบเกิดจากทางการอิสราเอล (Misrad Hapnim) ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลแล้ว โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเก็บเอกสารนี้ไว้เป็นหลักฐาน

2.         ทะเบียนสมรสตัวจริง - ในกรณีที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้จดทะเบียนจะต้องได้การรับรองจากสถานทูตนั้นในประเทศอิสราเอลก่อน ถึงจะใช้ทะเบียนสมรสนั้นได้

3.         บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริงและหนังสือเดินทางไทยตัวจริงของทั้งบิดาและ มารดา หรือหนังสือเดินทางตัวจริงในกรณีที่ทั้งบิดาและมารดาเป็นชาวต่างชาติ

4.         สำเนาทะเบียนบ้านไทย ที่มีหน้าชื่อบ้านหรือหน้าที่มีชื่อผู้แจ้งเกิดอยู่ในสำเนาเดียวกัน

การแจ้งตาย

เอกสารที่ต้องใช้

- มรณบัตรซึ่งออกโดยทางการอิสราเอล
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ตาย