จดทะเบียนเกิด ตาย

จดทะเบียนเกิด ตาย

การแจ้งเกิด 


เอกสารที่ต้องใช้

1.         ใบเกิดจากทางการอิสราเอล (Misrad Hapnim) ที่ผ่านการรับรองจาก Public Notary แล้ว โดยทางเราจะเก็บเอกสารนี้ไว้ที่สถานทูตเป็นหลักฐาน

2.         ทะเบียนสมรสตัวจริง - ในกรณีที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้จดทะเบียนจะต้องได้การรับรองจากสถานทูตนั้นในประเทศอิสราเอลก่อน ถึงจะใช้ทะเบียนสมรสนั้นได้

3.         บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริงและหนังสือเดินทางไทยตัวจริงของทั้งบิดาและ มารดา หรือหนังสือเดินทางตัวจริงในกรณีที่ทั้งบิดาและมารดาเป็นชาวต่างชาติ

4.         สำเนาทะเบียนบ้านไทย ที่มีหน้าชื่อบ้านหรือหน้าที่มีชื่อผู้แจ้งเกิดอยู่ในสำเนาเดียวกัน

การลงทะเบียนการตาย

เอกสารที่ต้องใช้

- ใบรับรองการตายที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอล
- ใบรับรองการตายแบบที่แปลภาษาไทยแล้ว
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ตาย