รับรองเอกสาร

รับรองเอกสาร

การรับรองเอกสารสำหรับคนไทย

หลักฐานที่ใช้:

·      เอกสารที่ต้องรับรองตัวจริง

·      บัตรประชาชนตัวจริง

·      หนังสือเดินทางตัวจริง

·      ค่าธรรมเนียม 90 เชคเกล ต่อฉบับ