รับรองเอกสาร

รับรองเอกสาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ต.ค. 2565

| 10,096 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองเอกสาร ดังนี้

1. เอกสารที่ออกโดยทางการ/หน่วยงานอิสราเอล ซึ่งจะนำไปใช้ในประเทศไทย

เอกสารที่ต้องเตรียม

(1) ต้นฉบับเอกสารภาษาฮิบรูหรือภาษาอังกฤษ และคำแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ที่ผ่านการรับรองโดย Notary Public กระทรวงยุติธรรมอิสราเอล และกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอล พร้อมสำเนา

(2) คำร้องนิติกรณ์ (รับรองเอกสาร)

(3) บัตรประชาชน (กรณีผู้ร้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย) หรือหนังสือเดินทาง 

ขั้นตอน

1) นำเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลแล้ว มาขอรับการรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

2) นำเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ไปขอรับการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ ก่อนนำไปใช้ในไทย

2. หนังสือมอบอำนาจและหนังสือให้ความยินยอม

ข้อมูลทั่วไป

บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในอิสราเอลที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อไปดำเนินเรื่องต่อทางราชการในประเทศไทยด้วยตนเองได้ (อาทิเช่น ต้องการขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส หรือ แจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส/ หลังการหย่า เพื่อขอเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้าน หรือ แจ้งชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทย หรือ ทำหนังสือให้ความยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางไทย) สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือให้ความยินยอม หรือ หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น ญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่อยู่ในประเทศไทยไปดำเนินการแทนได้

เอกสารที่ต้องเตรียม

(1) หนังสือมอบอำนาจหรือให้ความยินยอม ซึ่งต้องกรอกครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

(2) บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ (หากมี)

ขั้นตอน

นำเอกสารข้างต้นมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

3. หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้เพื่อแสดงว่า ผู้ที่มายื่นคำร้องขอ ยังมีชีวิตและใช้ชีวิตอยู่ในอิสราเอลอย่างถูกกฎหมายจริง โดยท่านต้องมายื่นคำร้องขอหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตด้วยตัวเองเท่านั้น 

เอกสารที่ต้องเตรียม

(1) คำร้องขอหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต 

(2) สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด

(3) สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ชุด

(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด

(5) สำเนาเอกสารยืนยันการพำนักในอิสราเอลอย่างถูกกฎหมาย เช่น การตรวจลงตรา หรือบัตรประจำตัวประชาชนอิสราเอล

(ผู้ยื่นคำร้องต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

4. การแปลใบขับขี่ 

เอกสารที่ต้องเตรียม

(1) ใบขับขี่ที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่หมดอายุ

(2) บัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง 

5. ระยะเวลาในการยื่นขอบริการ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองเอกสารในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

วันจันทร์-พฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.  และ 13.00 - 16.30 น.

วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 13.00 น. 

6. ค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารฉบับละ 90 เชคเกล

สำหรับเอกสารที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ รวมทั้งการขอหนังสือรับรองต่าง ๆ โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 09 954 8412-3 หรือ [email protected] เพื่อสอบถามเพิ่มเติม