รับรองเอกสาร

รับรองเอกสาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ย. 2565

| 7,700 view

การรับรองเอกสารสำหรับคนไทย

หลักฐานที่ใช้:

·      เอกสารที่ต้องรับรองตัวจริง

·      บัตรประชาชนตัวจริง

·      หนังสือเดินทางตัวจริง

·      ค่าธรรมเนียม 90 เชคเกล ต่อฉบับ