ชาวอิสราเอลได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีพุทธศักราช 2565

ชาวอิสราเอลได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ต.ค. 2565

| 86 view
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ ดร. นูริท เวกเนอร์ (Prof. Dr. Nurith Wagner) และศาสตราจารย์ ดร. มิเรียม เฮิร์ชเฟลด์ (Prof. Dr. Miriam Judith Hirschfeld) ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีพุทธศักราช 2565 จากการเป็นผู้นำทางด้านการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล และการปกป้องสิทธิมนุษยชนในอิสราเอลและในระดับนานาชาติ โดยเป็นชาวอิสราเอล ๒ ท่านแรกที่ได้รับพระราชทานรางวัลดังกล่าวด้วย
มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นในวโรกาส ๑๐๐ ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ/หรือการผดุงครรภ์วิชาชีพจากทุกประเทศทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ