หนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ “โลกมุสลิมในสายพระเนตร” ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

หนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ “โลกมุสลิมในสายพระเนตร” ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ต.ค. 2565

| 383 view
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมหนังสืออันมีคุณค่าซึ่งประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบันทึกไว้ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนกลุ่มประเทศโลกมุสลิม และการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรชาวไทยมุสลิมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๕ แก่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อประมวลเรียบเรียงขึ้นเป็นหนังสือ “โลกมุสลิมในสายพระเนตร” และเผยแพร่แก่สาธารณชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
 
หนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นำเสนอภาพสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวมุสลิมในนานาประเทศ ทั้งในมิติศาสนา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ ที่บันทึกผ่านสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะช่วยให้ขยายขอบเขตความรู้ความเข้าใจของผู้อ่านต่อประเทศโลกมุสลิมให้กว้างขวางออกไป
 
ในขณะเดียวกัน ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่งดงามเหล่านี้ยังเป็นประจักษ์พยานถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศโลกมุสลิมในภูมิภาคต่าง ๆ ตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขของประชาชนชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาทั่วทุกภาคของประเทศ
 
กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เล่มนี้จะเป็นสื่อกลางไปยังทั้งสาธารณชนไทยและประชาคมระหว่างประเทศให้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เฉกเช่นประชาชนทุกหมู่เหล่าที่แม้แตกต่างกันทางเชื้อชาติศาสนา แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขบนแผ่นดินไทย
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ได้ทาง https://bit.ly/3TusYHv

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ