สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศไทย ครั้งที่ 14

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศไทย ครั้งที่ 14

26 พ.ค. 2564

89 view
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้จัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษเพื่อนำคนไทยกลับบ้านโดยมีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม 266 คน โดยสายการบิน El Al เที่ยวบินที่ LY 081 ออกเดินทางจากกรุงเทลอาวีฟเวลา 22.00 น. และกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 26 พ.ค. 64 เวลา 12.30 น.
 
คนไทยที่เดินทางกลับมีจำนวนทั้งสิ้น 263 คน ประกอบด้วยแรงงานจากนิคมเกษตรกรรม (โมชาฟ) โอฮาดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์จรวดโจมตีและแจ้งความประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศไทยจำนวน 18 คน โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว 2 คน (นายจักรี รัตพลทีและนายธนดล ขันธชัย) แรงงานภาคเกษตรที่มีปัญหาสุขภาพ 4 คน แรงงานภาคเกษตรที่หมดสัญญาจ้าง ตกงาน หรืออยู่ในอิสราเอลโดยผิดกฎหมาย 169 คน แรงงานและบุคคลทั่วไป 61 คน และแรงงานไทยที่เป็นนักโทษที่ทางการอิสราเอลเนรเทศ 11 คน
 
ในเที่ยวบินดังกล่าว มีผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ได้รับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) ซึ่งเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยพร้อมด้วยสมาชิกครอบครัว 3 คน
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารชาวไทยในเที่ยวบินนี้โดยได้อำนวยความสะดวกการลงทะเบียนกลับประเทศไทยในช่องทางของ สอท. แนะนำช่องทางการตรวจ เชื้อ COVID-19 ให้แก่แรงงานไทยทุกคนที่จะเดินทาง กรอกเอกสารการเดินทางออกจากอิสราเอลผ่านช่องทาง online ให้กับแรงงานไทยทุกคน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงผลตรวจที่ระบุว่าปลอดเชื้อ COVID-19 ซึ่งมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางหรือเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ 2 เข็ม มอบหนังสือรับรองการเดินทาง ตลอดจนจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลล์ให้แก่ผู้โดยสารทุกคน โดยในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ สอท. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ของทางการอิสราเอลและทีมประเทศไทย
 
ในเที่ยวบินขากลับอิสราเอลซึ่งมีกำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงเช้าของวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 กระทรวงแรงงานจะจัดส่งแรงงานไทยชุดใหม่จำนวน 230 คนเดินทางไป อส. ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ 16 ที่นำแรงงานไทยไปทำงานในภาคเกษตรกรรมนับตั้งแต่เกิดวิกฤต COVID-19 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และถือเป็นการสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยในการจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศ
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ช่วยให้การจัดเที่ยวบินนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยในการจัดเที่ยวบินเหมาลำพิเศษรวม 14 ครั้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งคนไทยจำนวน 3,106 คนกลับประเทศไทยแล้วโดยสวัสดิภาพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ