สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟร่วมแรงร่วมใจส่งคนไทยกลับบ้านเป็นครั้งที่ 3

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟร่วมแรงร่วมใจส่งคนไทยกลับบ้านเป็นครั้งที่ 3

1 ต.ค. 2563

190 view
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต
ณ กรุงเทลอาวีฟ นำทีมประเทศไทยร่วมกันอำนวยความสะดวกคนไทย 284 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทยในภาคเกษตรของอิสราเอลที่มีความจำเป็น ตลอดจนคนป่วย แรงงานที่หมดสัญญาจ้างงานหรือถูกเลิกจ้าง นักเรียน/นักศึกษา และคนไทยที่มีความจำเป็นกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินเหมาลำพิเศษของสายการบิน Thai AirAsia เที่ยวบินที่ XJ 209 ออกจากท่าอากาศยานเบนกูเรียน กรุงเทลอาวีฟ เวลา 21.00 น. และถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 12.45 น. ทั้งนี้ การจัดเที่ยวบินครั้งนี้ถือเป็นเที่ยวบินประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่สายการบินของไทยบินตรงไปยังเทลอาวีฟ
โดยที่อิสราเอลประกาศมาตรการ lockdown ทั่วประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแพทย์ 2 คนมาตรวจสุขภาพคนไทยที่มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวเพื่อขอรับใบ fit to fly ที่ท่าอากาศยานเบนกูเรียน ช่วยกรอกเอกสารการเดินทางออกจากอิสราเอลผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับแรงงานไทยทั้งหมด รวมทั้งประสานงานการ check-in ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง มอบหนังสือรับรองการเดินทาง ตลอดจนจัดเตรียมอาหาร น้ำผลไม้ น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ และทิชชูเปียกให้แก่ผู้โดยสารทั้งหมด พร้อมทั้งย้ำให้ทุกคนทราบมาตรการกักตัว 14 วันเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ซึ่งทุกคนยินดีปฏิบัติตาม
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ สายการบิน Thai AirAsia ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานไทยและอิสราเอลที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ภารกิจการส่งคนไทยในอิสราเอลกลับภูมิลำเนาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ถึงแม้ว่าอิสราเอลจะอยู่ภายใต้มาตรการ lockdown ที่เคร่งครัดของรัฐบาลอิสราเอลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19
อนึ่ง ในส่วนขามายังอิสราเอล เครื่องบินลำดังกล่าวได้นำนักศึกษาไทยที่จะมาเข้าร่วมโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงสาขาพืชศาสตร์กับ Arava International Center for Agricultural Training (AICAT) จำนวน 80 คน และ แรงงานไทยในภาคเกษตรกรรมของอิสราเอลจำนวน 210 คนเดินทางมาทำงานที่อิสราเอล
ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งและดูแลแรงงานไทยในต่างประเทศ นอกจากนี้ ในการจัดเที่ยวบินพิเศษของสถานเอกอัครราชทูตฯ จำนวนทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งคนไทยจำนวนทั้งสิ้น 675 คนกลับประเทศไทยแล้วโดยสวัสดิภาพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ